La teva escola de Música

Nota informativa relativa a la prova realitzada el dia 11 de novembre de 2021 per acreditar el coneixement de suficiència de la llengua catalana a diferents processos selectius.

Nota informativa