La teva escola de Música

Factura electrònica

El Consell Comarcal del Gironès posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic. La disposició final vuitena d’aquesta llei estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrava en vigor el dia 15 de gener de 2015.

Camps identificadors*

Oficina comptable: LA0003339
Òrgan gestor: LA0003339
Unitat tramitadora: LA0003339

* Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps (codis DIR3) segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.